NativeLib ພາສາລາວ
ວັດຈະນານຸກົມ ປຶ້ມ ຄຳ ສັບ Lexicon ການທົດສອບ
ການແປ ຕົວຢ່າງ ຄໍາສັບຄ້າຍຄືກັນ ຄຳ ກົງກັນຂ້າມ ຮູບພາບ ການອອກສຽງ

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນລາຍການການຄົ້ນຫາທີ່ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ຜູ້ຄົນໃຊ້ໃນເວລາຊອກຫາຄໍາແປຂອງຄໍາສັບຫຼືປະໂຫຍກໃດນຶ່ງ.